മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ മംഗ്ലീഷിന്റെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.


മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ മംഗ്ലീഷിന്റെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. സലാം ബാപ്പു ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


watch song